KULJE SUOMESSA
 
 

Pyöräile

 
 
 
 
 
 
 
PÄÄKAUPUNKISEUTU
 
 
 
TUTUSTU TIETOPANKKIIN
 
 

LIIKKUMISEN OHJAUKSELLA KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ LIIKENNETTÄ

Liikkumisen ohjauksella (engl. Mobility Management) tarkoitetaan jonkin tahon mahdollisuuksia vaikuttaa jonkin ryhmän liikkumistottumuksiin niin, että he liikkuessaan suosisivat kestäviä liikennemuotoja kuten joukkoliikennettä, kävelyä tai pyöräilyä. Vaikuttajataho voi olla esimerkiksi työnantaja (työmatkaliikkumisen ohjaus), järjestö tai seura (vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvä liikkuminen) tms. Vaikuttamisen välineenä voidaan käyttää erityisiä liikkumisen ohjaussuunnitelmia.

Liikkumisen ohjaus on Suomessa vielä melko uusi, kysyntälähtöinen lähestymistapa liikenteeseen. Vanhastaan liikennejärjestelmiä on suunniteltu lähinnä olemassa olevien ja ennustettujen liikennemäärien mukaisesti. Liikkumisen ohjaussuunnitelmat lähtevät liikkeelle ihmisten liikenteeseen liittyvistä toiveista ja tarpeista sekä mahdollisuuksista, joita niiden toteuttamiseksi on. Liikkumisen ohjauksen työkalut perustuvat kommunikaatioon, informaatioon ja koordinaatioon. Ne ovat ns. pehmeitä keinoja, jotka pääsääntöisesti eivät rajoita tai estä kenenkään toimia.

Toimenpiteitä liikkumisen ohjaamiseksi kestävämpään suuntaan on olemassa paljon. Kävelyä ja pyöräilyä voidaan edistää mm. informaation, markkinoinnin ja koulutuksen kautta, liikenneturvallisuuteen vaikuttamalla, välineistöä (esim. lainapolkupyöriä) tarjoamalla sekä puitteisiin (mm. pyörä-pysäköintiin, sosiaalitiloihin tms.) vaikuttamalla. Joukkoliikenteen käyttöä voidaan edistää esimerkiksi neuvonnan ja kampanjoinnin kautta sekä osallistumalla joukkoliikennepalveluiden suunnitteluun (mm. joukkoliikenteen tarjonta, erilaiset lippulajit tai -tyypit, alueen tai yrityksen joukkoliikennepalveluiden kehittäminen jne.). Myös henkilöautojen käyttöä on mahdollista suunnitella uudella tavalla: kimppakyydit, organisaatioiden pysäköintipolitiikka, autojen yhteiskäyttö jne. Lähtökohtana toimenpiteille on liikkujien liikkumistarpeiden sekä käytettävissä olevien mahdollisuuksien kartoittaminen.

Työnantajan mahdollisuuksia henkilöstönsä liikkumisen ohjaamiseen on viime vuosina tutkittu monissa hankkeissa mm. Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Tutkimuksissa on kartoitettu henkilöstön liikkumistottumuksia, liikkumisvaihtoehtoja sekä kehittämistoiveita sen suhteen, mitä työnantaja voisi tehdä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käytön edistämiseksi. Lähes kaikissa tutkimuksissa esiin ovat nousseet työnantajan subventoima joukkoliikennelippu, työpaikan suihku- ja säilytystilojen kohentaminen sekä etätyömahdollisuuksien lisääminen. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna syksyn 2005 budjettineuvotteluissa hyväksytty työsuhdejoukkoliikennelippu saattaa osoittautua hyvinkin hedelmälliseksi välineeksi kestävän liikenteen edistämistyössä.


Kävelyn ja pyöräilyn tutkimusohjelma 2005-2015 (LVM 12/2005)

Helsingin kaupungin liikkumisen ohjaus -hanke

Tutkimus "Liikkumisen ohjaus ja sen soveltamismahdollisuudet Tampereen seudulla"

Tutkimus "Työ- ja työasiointimatkojen turvallisuus- ja ympäristöriskien hallinta yrityksissä ja organisaatioissa"

Tutkimus "Mobility Management in the Nordic Countries"

Tutkimus "Työmatkaliikkumisen ohjauksen mahdollisuudet Suomessa"

EU-Treatise -hanke